Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau
Telerau ac Amodau’r Wefan

Trwy ddefnyddio’r wefan hon rydych yn cytuno i’ch rhwymo gan y Telerau ac Amodau hyn (“Telerau ac Amodau”) ac, yn enwedig, rydych yn cytuno ac yn derbyn yr ymwadiadau a’r cyfyngiadau cyfrifoldeb a gynhwysir yn y Telerau ac Amodau hyn.

Cadwn yr hawl i ddiwygio, addasu, newid a/ynteu ddiweddaru cynnwys ein safle a’r Telerau ac Amodau ar unrhyw adeg a heb roi rhybudd. Mae’n bwysig eich bod yn ailddarllen y Telerau ac Amodau yn gyson er mwyn sicrhau eich bod yn ymwybodol o newidiadau, addasiadau ynteu ddiweddariadau o’r fath. Trwy barhau i ddefnyddio ein Gwefan yn dilyn y fath newidiadau rydych yn dynodi eich bod yn fodlon i’ch ymrwymo gan y Telerau ac Amodau fel y maent wedi eu haddasu.

Os nad ydych yn barod i dderbyn y Telerau ac Amodau hyn ac yn cytuno â nhw yna ymadewch â’r Wefan hon yn syth os gwelwch yn dda.

1 Diffiniadau

Yn y Telerau ac Amodau hyn:

1.1 ystyr ‘ein safle’ yw’r Wefan y gellir ei chyrraedd trwy gyfrwng y cyfeiriadau gwe “www.sustainwales.com” a /ynteu “www.cynnalcymru.com”;

1.2 ystyr ‘ein’, a ‘ni’ yw Cynnal Cymru – Sustain Wales a, lle bo hynny’n berthnasol, ei swyddogion, y rhai a gyflogir ganddi a’i hasiantau awdurdodedig;

1.3 ystyr “Cyfrif Logio i mewn” yw eich mynediad personol i adrannau cyrchiad cyfyngedig o’n gwefan y cyrhaeddir atynt trwy gyfrwng enw defnyddiwr a chyfrinair;

1.4 ystyr ‘Defnydd(iau)’ yw ein holl ac unrhyw gynlluniau, destun, lluniau a graffigwaith ynteu ddeunydd arall a ddarperir ar ein gwefan;

1.5 ystyr “Defnyddwyr” ynteu “Ddefnyddiwr” yw defnyddwyr y Wefan yn gyfunol a/ynteu fel unigolion fel y mae’r cyd-destun yn ymofyn;

1.6 ystyr ‘chi’ a/ynteu ‘eich’ yw’r person ynteu’r mudiad sy’n cytuno i’r cytundeb hwn â ni trwy dderbyn yr Amodau a’r Telerau hyn.

2 Telerau Defnyddio ein Gwefan

2.1 Byddwn yn caniatáu i chi gael mynediad, i ddefnyddio a rhyngweithio â’n safle yn ddarostyngedig i’r Telerau ac Amodau hyn.

2.2 Mae gennych yr hawl i chwilio, i weld, i gopïo, argraffu allan a defnyddio’r Deunydd(iau) a ddarperir ar ein safle at eich dibenion personol eich hun a/ynteu eich busnes tra bod y defnydd busnes hwnnw wedi ei gyfyngu i hyrwyddo trwy gyfrwng ein gwefan ni y cynlluniau cynaliadwyaeth a weithredir a/ynteu a hyrwyddir gan eich busnes. Ni chaniateir i chi ddefnyddio’r wefan ynteu unrhyw rai o’r Deunyddiau at unrhyw ddiben masnachol arall heb i chi yn gyntaf dderbyn ein caniatâd ysgrifenedig ni.

3 Eich ymrwymiadau

3.1 Ni fyddwch yn:

3.1.1 copïo, argraffu allan ynteu mewn unrhyw ffordd arall yn atgynhyrchu unrhyw ran o’r Deunyddiau, heblaw am at y dibenion a ganiateir gan yr Amodau a’r Telerau hyn, neu a awdurdodwyd gennym ar ffurf ysgrifenedig;

3.1.2 darparu unrhyw ran o’r Deunyddiau at ddefnydd unrhyw drydydd parti ac eithrio'r rhai a gyflogir gennych a hynny dim ond ar gyfer y dibenion a ganiateir gan y cytundeb hwn neu a awdurdodwyd gennym ar ffurf ysgrifenedig;

3.1.3 newid unrhyw ran o’r Deunyddiau heblaw am mewn ffyrdd y nodir yn benodol y caniateir gwneud hynny, ac a anogir gan yr elfennau rhyngweithiol ar ein safle;

3.1.4 ddefnyddio ein gwefan er mwyn cynnal unrhyw weithgareddau sy’n torri unrhyw ddeddfau, yn torri ar draws hawliau unrhyw drydydd parti ac/ynteu’n torri unrhyw safonau ynteu god ymddygiad a gyhoeddir gan unrhyw awdurdod perthnasol;

3.1.5 personadu unrhyw ddefnyddiwr arall;

3.1.6 darparu unrhyw wybodaeth gyfeiliornus ynteu gamarweiniol yn eich cylch eich hun a/ynteu eich busnes;

3.1.7 ymyrryd ag ynteu geisio ymyrryd ag unrhyw fesurau diogelwch sy’n berchen i, yng nghyswllt, ynteu a ddefnyddir gan ein safle; na chwaith

3.1.8 drosglwyddo ynteu gael gwared ar y cyfan ynteu unrhyw ran o’r hawliau sydd gennych o fewn y Telerau ac Amodau hyn.

3.2 Byddwch yn sicrhau na fydd unrhyw bersonau, ac eithrio’r rheini a awdurdodir isod, yn cael cyswllt â’ch Cyfrif Logio i Mewn gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair.

3.3 Chi sy’n gyfrifol am ffurfweddi eich technoleg gwybodaeth, rhaglenni cyfrifiadurol a’ch platfform at ddiben cysylltu â’n safle a/ynteu’r Deunyddiau. Argymhellwn yn gryf eich bod yn defnyddio meddalwedd amddiffyn rhag firws.

4 Ein Hymrwymiadau

4.1 Mi fyddwn ni:

4.1.1 yn rhesymol ofalus wrth fynd ati i grynhoi deunydd ar gyfer ein safle;

4.1.2 yn gwneud ymdrech resymol i sicrhau fod ein safle ar gael;

4.1.3 yn cymryd camau rhesymol er mwyn sicrhau fod unrhyw gyfnodau pan na ellir cael cyswllt â’n safle, ac y mae rheolaeth gennym drostynt, cyn fyrred â phosib. Yn y cyswllt hwn nodwch os gwelwch yn dda y gall fod cyfnodau byr pan na ellir cael cyswllt â’r safle tra bod gwaith cynnal a chadw hanfodol a/ynteu uwchraddiadau i’n safle yn digwydd;

4.1.4 yn gwneud ymdrechion rhesymol i sicrhau diogelwch unrhyw ddata y gall fod y byddwch yn darparu i ni.

5 Mynediad i Gyfrifon Logio i Mewn

5.1 Mewn ystyriaeth â’ch darparu â Chyfrif Logio i mewn, rydych yn cytuno:

a) i ddarparu gwybodaeth wir, gywir, cyfredol a chyflawn amdanoch eich hun pan fyddwch yn derbyn anogaeth gan ein ffurflen gofrestru ynteu unrhyw ffurflen arall y byddwn yn holi i chi ei llenwi ar unrhyw adeg; a

b) chynnal a diweddaru’n ddiymdroi unrhyw wybodaeth bersonol y medrwch ei ddiweddaru trwy gyfrwng ein safle er mwyn ei gadw’n wir, yn gywir, yn gyfredol ac yn gyflawn.

5.2 Rhaid i chi gadw eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair yn gyfrinachol a chymryd pob cam rhesymol er mwyn rhwystro mynediad heb awdurdod i’ch cyfrif Logio i Mewn. Os ydych yn gwybod ynteu â rheswm da dros amau fod rhywun wedi ynteu yn defnyddio eich enw defnyddiwr a/ynteu gyfrinair, rhaid i chi ein hysbysu yn syth. Chi sy’n gyfrifol am bob defnydd o’n safle, gan gynnwys eich cyfrif Logio i Mewn, gyda’ch enw defnyddiwr ynteu gyfrinair, pa un ai y bu’r fath ddefnydd gennych chi ai peidio.

6 Eiddo Deallusol

6.1 Mae’r holl eiddo deallusol ar ein safle, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i’r Deunyddiau a’r ffordd y cafodd ei drefnu ynteu ei ddewis, yn aros yn eiddo i ni ynteu'r rhai a drwyddedwyd gennym. Fe’ch caniateir i ddefnyddio’r Deunyddiau at y dibenion a awdurdodir yn benodol ym mharagraff 2.2 yn unig ac ni fyddwch yn defnyddio’r Deunyddiau at unrhyw ddiben arall na chwaith yn cynorthwyo ynteu’n hwyluso unrhyw drydydd parti i ddefnyddio’r Deunyddiau.

6.2 Os fyddwch chi’n dod yn ymwybodol o unrhyw ddefnydd nas awdurdodwyd o’n safle a/ynteu’r Deunyddiau arno, rydych yn cytuno i’n hysbysu yn ddiymdroi.

7 Cyfraniadau

7.1 Os fyddwch chi’n gwneud unrhyw gyfraniad i’n safle naill ai ar ffurf ysgrifenedig, lluniau neu ar ffurf arall, rydych yn cytuno yn ddiymwad ac yn cydnabod yn ddi-droi’n ôl eich bod, trwy wneud cyfraniad o’r fath, yn rhoi caniatâd i ni ddefnyddio, atgynhyrchu, addasu’n rhesymol a chyhoeddi’r fath gyfraniadau heb daliad i chi.

7.2 Trwy wneud unrhyw gyfraniad i’n safle rydych yn cytuno yn ddi-droi’n ôl y cawn olygu a/ynteu sensro y cyfan ynteu ran unrhyw gyfraniad o’r fath os ydym, ar sail ein disgresiwn llwyr ni, o’r farn fod angen gwneud hynny er mwyn gwneud y cyfraniad yn addas ar gyfer ei gyhoeddi ar ein gwefan. Ni fydd gennym unrhyw atebolrwydd yng nghyswllt cyfraniadau o’r fath a fydd wedi eu sensro.

7.3 Byddwn ni’n penderfynu ar sail ein disgresiwn llwyr ni pa un ai i gyhoeddi unrhyw gyfraniad ar ein safle ac ni fydd gennym unrhyw rwymedigaeth o unrhyw fath am unrhyw oedi a/ynteu fethiant i wneud hynny.

8 Eich Gwarantau

8.1 Trwy ddefnyddio ein safle, rydych yn datgan ac yn gwarantu fod:

(a) gennych y cynhwysedd, yr hawl a’r awdurdod i ddefnyddio ein safle a’ch bod yn cael eich rhwymo gan yr Amodau a’r Telerau hyn;

(b) taw eich gwaith gwreiddiol chi yw’r cyfan o unrhyw gyfraniad a wnewch i’n safle, nad ydyw yn ddifenwol, yn gableddus, yn anllad nac yn sarhaus mewn ffordd arall ac nad ydyw yn torri unrhyw gyfraith, yn torri ar draws hawliau unrhyw drydydd parti na chwaith yn torri unrhyw safonau ynteu god a gyhoeddir gan unrhyw awdurdod perthnasol;

(c) fod yr holl wybodaeth a’r manylion a ddarparwyd gennych i ni yn wir, yn gywir ac yn gyfredol ym mhob ffordd ac ar bob adeg; a

(d) eich bod yn derbyn eich rhwymo ganddynt ac yn cytuno i gydymffurfio â’r Telerau ac Amodau hyn.

8.2 Cytunwch i’n digolledu a’n cael ni yn ddiddrwg rhag unrhyw gais neu iawndal (gan gynnwys ffïoedd cyfreithiol cysylltiedig â’r un peth) a wneir gan drydydd parti yng nghyswllt unrhyw fater cysylltiedig ag ynteu yn deillio allan o’ch defnydd o’n safle o ganlyniad i unrhyw dorri ynteu amheuaeth i chi dorri’r rheolau yn y Telerau ac Amodau, gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i’r gwarantau a amlinellir ym mharagraff 8.1, ynteu dorri unrhyw gyfraith, safonau ynteu god ymddygiad, ynteu hawliau unrhyw drydydd parti.

9 Ymwadiad Cyffredinol a Chyfyngiadau ein cyfrifoldeb

9.1 Diben ein safle yw hwyluso rhannu gwybodaeth yn gyhoeddus ac i godi ymwybyddiaeth ynghylch cynlluniau cynaliadwy ar draws Cymru ac i’r perwyl hwn mae ein safle yn annog Defnyddwyr yn gadarnhaol i gyfrannu i’r safle, gan weithredu yn bennaf fel hwylusydd ar gyfer rhannu gwybodaeth o’r fath. I’r perwyl hwn, rydym yn darparu’r safle ar sail ‘fel y mae’ ac i’r graddau helaethaf posib o fewn terfynau’r gyfraith, ac ni roddwn unrhyw warant na rhoi sicrhad o unrhyw fath yng nghyswllt cynnwys ein gwefan na chwaith y Deunyddiau arni, ac rydym yn ymwadu rhag unrhyw warantau ynteu sicrhad o’r fath. Ymhellach, nid ydym yn rhoi unrhyw sicrhad na gwarant ynghylch cywirdeb, amseru, cyflawnder, addasrwydd at unrhyw bwrpas na chwaith yn rhoi sicrwydd na gwarant ynghylch pa mor ddibynadwy yw’r wybodaeth, y datganiadau, y cyngor, unrhyw farn a fynegir, nac unrhyw graffeg a/ynteu offer meddalwedd a gyhoeddir ar ein safle, pa un ai yn deillio oddi wrthym ni ynteu unrhyw Ddefnyddiwr arall. Gall fod y wybodaeth ar ein safle yn cynnwys camgymeriadau technegol ynteu wallau teipograffeg. Gwrthodwn, i’r graddau helaethaf a ganiateir gan y gyfraith unrhyw gyfrifoldeb, sut bynnag y cwyd, am unrhyw gamgymeriadau o’r fath ynteu am

a) unrhyw gamgymeriadau technegol, ffeithiol, testunol ynteu deipograffeg, wallau ynteu esgeulustod ar, ynteu yn gysylltiedig â’n safle ynteu unrhyw wybodaeth a/neu Ddeunydd ar y safle;

b) diffyg argaeledd y safle (ynteu unrhyw ran ohoni) ynteu unrhyw Ddeunyddiau;

c) unrhyw ddatganiad a wneid gan drydydd parti yn defnyddio’n safle;

d) unrhyw rwystr mewn darparu, ynteu fethiant i ddarparu ynteu roi cyswllt i, Ddeunyddiau; neu

e) unrhyw gamargraff ar, ynteu yn gysylltiedig â’n safle neu ein deunyddiau, (ac eithrio camargraff dwyllodrus a grëir gennym ynteu ar ein rhan).

9.2 NI FYDDWN NI NAC UNRHYW RAI O’N CYFARWYDDWYR, CYFLOGAI YNTEU GYNRYCHIOLWYR ERAILL YN ATEBOL PA UN AI YNG NGHYSWLLT CYTUNDEB, CAMWEDD, ESGEULUSTOD YNTEU FATER ARALL AM UNRHYW FATH O GOLLED NEU NIWED O GWBL, PA UN AI YN UNIONGYRCHOL YNTEU’N ANUNIONGYRCHOL O GANLYNIAD I, YNTEU YN GYSYLLTIEDIG Â DEFNYDDIO EIN SAFLE, GAN GYNNWYS (OND HEB EI GYFYNGU I) NIWED I FEDDALWEDD A/YNTEU GALEDWEDD, COLLED ECONOMAIDD, COLLI DATA, COLLED ÔL-DDILYNOL, COLLED A/YNTEU NIWED I EIDDO A HAWLIAD TRYDYDD PARTI.

9.3 Nid ydym yn gwarantu nac yn honni y bydd:

(a) mynediad i’n safle a/ynteu'r deunyddiau, ynteu unrhyw ran ohonynt, yn ddi-dor, yn ddibynadwy na’n ddi-nam;

(b) ein safle a/ynteu'r Deunyddiau ynteu unrhyw gynhwysion eraill, yn gywir, yn gyflawn na’n ddibynadwy; na

(c) bod ein safle yn rhydd o firws neu nam.

9.4 Er gwaethaf y materion uchod, nid yw unrhyw rai o’r cyfyngiadau a’r eithriadau yn y paragraff 9 hwn â’r bwriad o gyfyngu eich hawliau fel defnyddiwr ynteu unrhyw hawliau statudol eraill na ellir eu heithrio nac mewn unrhyw ffordd i eithrio o ynteu i gyfyngu ar ein cyfrifoldeb i chi yng nghyswllt marwolaeth ynteu niwed personol o ganlyniad i’n hesgeulustod ni ynteu’r rhai a gyflogir gennym ynteu ein hasiantau.

9.5 Rydych yn cytuno fod pob un o’r cyfyngiadau hyn yn rhesymol o ystyried natur y safle fel y disgrifir ym mharagraff 9.1.

9.6 Dylid dehongli pob un o’r eithriadau ynteu’r cyfyngiadau uchod fel darpariaethau annibynnol a gwahanadwy o fewn y Telerau ac Amodau hyn.

10 Cysylltiadau ac Astudiaethau Enghreifftiol

10.1 Byddwn o dro i dro yn darparu cysylltiadau o’n safle i wefannau trydydd parti a/ynteu gyhoeddi astudiaethau enghreifftiol o gynaliadwyaeth. Darperir cysylltiadau ac astudiaethau enghreifftiol ar gynaliadwyaeth er hwylustod a chymorth i chi ac nid yw cynnwys unrhyw gyswllt ynteu astudiaeth enghreifftiol yn awgrymu ardystiad, cymeradwyaeth ynteu argymhelliad o’r safle y cysylltir ag ef, ei weithredwr, ei gynnwys na chwaith y mudiad sy’n destun yr astudiaeth enghreifftiol. Ni fyddwn yn gyfrifol mewn unrhyw ffordd ddichonadwy am wefannau trydydd parti felly nac yn rhoi unrhyw warant, cynrychiolaeth, cymeradwyaeth na chefnogaeth yn y cyswllt hwn i unrhyw hysbysebion, nwyddau ynteu wasanaethau ar gael oddi wrth wefannau trydydd parti o’r fath nac ychwaith yng nghyswllt unrhyw fudiad sy’n bwnc unrhyw astudiaeth enghreifftiol.

10.2 Ni chewch weithredu unrhyw gysylltiad at ynteu oddi wrth ein safle ni heb dderbyn ein caniatâd ysgrifenedig penodol ni.

11 Preifatrwydd a Gwarchod Data

11.1 Rydym yn ymdrechu i ddefnyddio gweithdrefnau diogelwch addas wrth storio gwybodaeth bersonol er mwyn rhwystro mynediad heb awdurdod gan unrhyw drydydd parti. Fodd bynnag, nid yw’r rhyngrwyd yn gyfrwng cyfan gwbl ddiogel ac rydych yn cydnabod a chytuno na fyddwn, i’r graddau helaethaf a ganiateir gan y gyfraith, yn gyfrifol am unrhyw ddefnydd heb awdurdod, dosbarthu, niwed i, ynteu ddinistr data personol a ddelir gennym.

11.2 Os gwelwch yn dda ewch at ein Polisi Preifatrwydd er mwyn cael gwybod rhagor ynghylch ein defnydd o’r wybodaeth bersonol yn ein meddiant.

12 Cyffredinol

12.1 Rydym yn cadw’r hawl, ar sail ein disgresiwn llwyr ein hunain, i wahardd – heb rybudd - mynediad i’n safle, y Deunyddiau ynteu unrhyw ran arall o’r safle i unrhyw berson, gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i Gyfrif Logio i Mewn.

12.2 Os bydd unrhyw Lys Barn yn dod i’r casgliad fod unrhyw rai o ddarpariaethau’r Telerau ac Amodau rhain yn ddi-rym ynteu’n amhosib i’w gweithredu, caiff ei ddileu a deil gweddill yr amodau mewn grym ac yn effeithiol.

12.3 Caiff yr Amodau a’r Telerau rhain eu rheoli a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr ac rydych yn cytuno i gydymffurfio i awdurdodaeth Llysoedd Lloegr a Chymru yn unig.

13 Adborth a chwynion

Os oes gennych unrhyw gwynion ynghylch unrhyw agwedd o’n safle, ynteu ag unrhyw gwestiynau neu mewn unrhyw ffordd arall yn dymuno darparu adborth i ni, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda yn:

Cynnal Cymru – Sustain Wales
(Fforwm Datblygu Cynaliadwy i Gymru)

Swyddfa Gofrestredig:
Cynnal Cymru-Sustain Wales,
Cambrian Buildings,
Sgwâr Mount Stuart,
Bae Caerdydd,
CF10 5FL.

Ffôn: 029 20 19 20 21

Rhaglen Braenaru

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo cymunedau i weithredu ynghylch y newid yn yr hinsawdd.

Ynni Cymunedol Cymru

Yn dwyn ynghyd cymunedau sy'n gweithredu ar ynni adnewyddadwy ac effeithiolrwydd ynni

Cynllun Grantiau Cefnogi Byw Cynaliadwy

Cynllun grant a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Amgylchedd Cymru a Cynnal Cymru sy’n ei gyflwyno.