Ein Gwaith

Cynnal Cymru - Sustain Wales yw prif sefydliad datblygu cynaliadwy a rhwydweithio Cymru

Sefydliad rhwydweithio ydym sy’n galluogi pobl i ddysgu oddi wrth ei gilydd a darganfod prosiectau arfer da diddorol yng Nghymru. Rydym yn gweithio gyda phobl a sefydliadau ar draws ystod eang o faterion -o newid yn yr hinsawdd i economi a masnach deg i iechyd. Rydym yn cynyddu ymwybyddiaeth o faterion cynaliadwyedd ac enghreifftiau o arfer da, ac yn codi ymwybyddiaeth o adnoddau ymarferol sy’n annog byw yn gynaliadwy yng Nghymru.

Fel sefydliad aelodaeth a rhwydweithio a gwybodaeth ac arbenigedd helaeth, rydym yn dod a phobl a sefydliadau ynghyd, i'w galluogi i gydweithredu a dod o hyd i ffyrdd arloesol a chynaliadwy o weithio i'ch helpu chi i gynnal busnes yng Nghymru

Sut gallwn ni eich helpu chi?
Hyfforddiant
O gyrsiau byr cychwynnol i hyfforddiant pwrpasol ar gyfer arweinwyr

Mentora
Eich cefnogi chi a'ch busnes

Digwyddiadau a rhwydweithio
Eich helpu i ddatblygu cysylltiadau, meithrin perthnasoedd a gwybod y diweddaraf

Ymgynghoriaeth
O bolisi ac ymgysylltu i ymchwil a chyfathrebu

Gwaith prosiect
Mewn rol arweiniol neu ategol

Ein nod yw:

  • Hyrwyddo datblygu cynaliadwy
  • Bod yn gatalydd ar gyfer newid tuag at ddatblygu cynaliadwy ym mhob sector o gymdeithas Cymru
  • Gweithio fel fforwm o fewn Cymru ar gyfer datblygu, canfasio, a newid a lledaenu barn, gwybodaeth a pholisïau ar ddatblygu cynaliadwy
  • Pontio rhwng Llywodraeth Cymru a chymdeithas sifil

Rydym yn cefnogi fframwaith DEFRA 4E o hyrwyddo newid ymddygiad tuag at ddulliau byw cynaliadwy – Galluogi, Ymgysylltu, Enghreifftio, Annog.

 

Mae ein cleientiaid a phartneriaid yn cynnwys:
Amglychedd Cymru, BRASS, British Council, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Prifysgol Caerdydd, Sefydliad Materion Cymreig, Llywodraeth Cymru, WWF Cymru, Ymddiriedolaeth Arbed Ynni. 

Rhaglen Braenaru

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo cymunedau i weithredu ynghylch y newid yn yr hinsawdd.

Ynni Cymunedol Cymru

Yn dwyn ynghyd cymunedau sy'n gweithredu ar ynni adnewyddadwy ac effeithiolrwydd ynni

Cynllun Grantiau Cefnogi Byw Cynaliadwy

Cynllun grant a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Amgylchedd Cymru a Cynnal Cymru sy’n ei gyflwyno.